Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,133 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Nakhon Si Thammarat
  • รับผิดชอบงานปรับปรุงในกระบวนการการผลิตปูนซีเมนต์
  • ควบคุม วางแผน และดำเนินการ
  • ศึกษาเทคโนโลยี และสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  Next