mega clinic co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  MEGA CLINIC Co., Ltd.'s logo
  SathornTHB 45K - 69,999 /month
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน
  • ปรับขึ้นเงินเดือนตาม performance 7%+ Bonus ตาม KPI
  MEGA CLINIC Co., Ltd.'s logo
  SathornTHB 20K - 24,999 /month
  • ช่วยเตรียมไฟล์ในการปิดงบการเงินประจำปีได้
  • ติดต่อสื่อสารกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
  MEGA CLINIC Co., Ltd.'s logo
  SathornTHB 20K - 24,999 /month
  • ประสบการณ์ 2-3 ปีในการจัดซื้อ
  • ทำงานภายใต้ความกดดันกับกำหนดเวลา
  • โอกาสในการทำงานที่ดี